Lees meer

Schrijf u nu in voor de Vijftig+ nieuwsbrief

Gemeenten, woningcorporaties en politie maken zich samen sterk 

Charlie Aptroot, burgemeester van Zoetermeer, werd vandaag door Ard van der Steur, Minister van Veiligheid en Justitie, voorgesteld als de nieuwe, landelijke ambassadeur aanpak woninginbraken. De minister kondigde tevens aan dat zijn ministerie gemeenten gaat ondersteunen die samen met woningcorporaties meer willen investeren in inbraakpreventie van huurwoningen.

Onderzoek van de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken (NIPW) toonde onlangs aan dat veel huurhuizen minder goed zijn beveiligd. Waar eigenaren van koopwoningen zelf de veiligheid van hun woning kunnen verbeteren, voelen huurders zich bijna altijd afhankelijk van hun corporatie. Afhankelijk van het aantal verzoeken vanuit gemeenten en het aantal verbeteringen dat per woning moet worden doorgevoerd, hoopt de minister met zijn ondersteunende maatregelen in 2016 zo’n 25.000 woningen beter te hebben beveiligd. Het gaat hierbij om het beter beveiligen van woningen in zogenoemde meerjarige ‘hotspots’ van woninginbraken. Gemeenten kunnen naast huurwoningen daarin ook koopwoningen meenemen. De minister stelt hiervoor het komend jaar maximaal 2 miljoen euro beschikbaar. Dat maakt dat er met de cofinanciering in totaal 4 miljoen beschikbaar komt.

Gezamenlijke aanpak loont

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie zet vol in op het terugdringen van het aantal woning¬inbraken. Dit doet het onder meer met de Postbus 51 campagne “Maak het inbrekers niet te makkelijk” en “Harm Alarm”. Ook de politie rekent de zogenaamde High Impact Crimes, waartoe inbraken worden gerekend, tot hun topprioriteit. Daarnaast ondersteunt het ministerie de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken, die met een recent onderzoek aantoont dat 70% van de achterdeuren van huurhuizen dusdanig slecht is beveiligd, dat een inbreker binnen 2 minuten het slot heeft geforceerd. Met zijn ondersteuningsprogramma wil minister Van der Steur het animo van de corporaties om te investeren in betere beveiliging van huurhuizen vergroten. Tevens roept hij gemeenten, woningcorporaties, politie en het bedrijfsleven op de handen ineen te slaan.

900 woningen extra beveiligd
In Zoetermeer geven alle partijen het goede voorbeeld van zo’n samenwerking. Bijna 300 koopwoningen en ruim 600 huurwoningen van drie woningcorporaties Vestia, Vidomes en De Goede Woning worden voorzien van 900 anti-inbraakstrips en 150 stuks anti-kerntrekbeslag. Grondige analyse van de inbraakgegevens door de politie ligt hieraan ten grondslag. “Samenwerken is essentieel bij het terugdringen van woninginbraken. Alleen als gemeenten, politie, corporaties en inwoners samen optrekken, kan het aantal woninginbraken worden verminderd. Ook de steun van het bedrijfsleven is daarbij onmisbaar. We zijn als gemeente dan ook erg blij met dit initiatief”, aldus Charlie Aptroot, burgemeester van Zoetermeer en landelijke ambassadeur aanpak woninginbraken.

De actie is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Zoetermeer, het ministerie, de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken en de bedrijven Secu.nl en Nemef die de materialen leveren. Het bedrijfsleven, de lokale beveiligingsbedrijven die Politie Keurmerk Veilig Wonen erkend zijn en de woningcorporaties zorgen voor bevestiging van de materialen. Zonder kosten voor de bewoners.

Sturende rol gemeenten
De nieuwe ambassadeur aanpak woninginbraken, Charlie Aptroot volgt Annemarie Jorritsma, voormalig burgemeester van Almere, op. Hij pleit voor een meer coördinerende rol die zijn collega’s in hun gemeenten kunnen vervullen. Daarmee kunnen structurele afspraken voor langere termijn worden gemaakt, waarbij bij grootschalig onderhoud en renovaties aandacht wordt besteed aan preventieve maatregelen. Verder stelt hij voor dat alle gemeenten aanhaken bij de campagne van Harm Alarm en www.maakhetinbrekersniettemakkelijk.nl 

voor 50-plussers
Verschijnt 11x per jaar
Jaarabonnement: € 12,50
Eén exemplaar bestellen: € 3,95
Redactie:
Advertenties:
Alle afdelingen tel: 072 5715013